Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2022

 

Природни ресурси


Общината е бедна на полезни изкопаеми – на територията й няма икономически значими находища, освен кариера за инертни материали.
Основни водни артерии са реките Тополовец и Чичилска, заедно с техни по-малки притоци Калчовец и Бойнишка. Най-голяма е река Тополовец (дължина 67.6 км.), извираща под връх Връшка чука, и вливаща се в Дунав. В горното течение на реката е построен язовир “Кула”, разположен северно от град Кула. Река Чичилска (Добрянов дол) е лявата съставна река на Войнишка река. За територията на община Кула тя преминава през землищата на селата Старопатица, Полетковци и Чичил. В горното течение на река Чичилска, северно от с. Полетковци, е построен язовир “Полетковци”.
Двата язовира са държавна собственост, и се стопанисват от „Напоителни системи“.
Освен тези язовири, има изградени и 3 микроязовира с местно значение – в гр. Кула /Градинарски/, Големаново и Извор махала, които са общинска собственост, като този в Големаново е предаден на държавното предприятие за стопанисване.
Почвените ресурси са представени от черноземните смолисти почви в равнинните части, а в по-високите райони, в горския пояс се срещат и кафяви, тъмносиви и сиви горски почви. Комбинацията на климатичните условия и релефа с разпространените почви създават сравнително добри условия за отглеждане на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни и на технически култури - пшеница, слънчоглед, люцерна, царевица, захарно цвекло и лозя.

Биологично разнообразие


    Флората е представена от широколистни гори (дъб, бук, габър, бряст, акация, липа, цер, горун, орех, див кестен, бор), а по речните долини са разпространени топола и върба. Срещат се и редки и уникални растителни видове като Български Ерантис (застрашен вид), Томасиниев минзухар, Ничичево прозориче, Тъмнопурпурна метличина, Розов божур.
На територията на общината са регистрирани и 4 броя забележителни и вековни дървета от вида полски ясен ( под номера 1949-1952).
Фауната е представена от глиган, вълк, чакал, елен, сърна, лисица, заек, яребица, фазан. Представители на рибите като бабушка, каракуда, костур, речен кефал (клен), слънчева риба, уклей, шаран, сом обитават предимно язовирите.

 

Лечебни растения


Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения, с изрични наредби се урежда реда за събиране и обработка на билките. С наредба 2 от 20.01.2004 г. се уреждат правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, включително начините, инструментите, хигиенните изисквания при събирането, с оглед природосъобразно и устойчиво ползване на ресурсите им, като целта на наредбата е опазването на находищата на лечебни растения и осигуряване високо качество на събраните билки. В същото време, с Наредба 5 от 19.07.2004 г. се регламентират изискванията, на които отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки, както и условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билки.