Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2022

Дейности свързани с работата на експерт „Екология”

 • Изучава и прилага адекватно в своята работа всички закони и подзаконови нормативни актове.
 • Контролира опазването на околната среда и участва при разработването ,управлението и отчитането на програми и проекти в областта на екологията и други области .

Преки задължения

 • Изучава и прилага адекватно в своята работа законите и подзаконовите нормативни актове
 • Оказва съдействие за постоянните комисии към ОбС при решаване на проблеми ,касаещи околната среда
 • Участва при разработването на програми по управление на отпадъците и опазване на околната среда ; разработва наредби в тази област .
 • Информира населението за състоянието на околната среда
 • Организира и контролира събирането и обезвреждането на битови и други отпадъци на територията на общината.
 • Участва в експертният съвет по ЗУТ и в комисии за избор на изпълнител по ЗОП при провеждане на обществени поръчки
 • Изготвя разрешителни за сеч на единични дървета извън ДГФ
 • Изготвя разрешителни за събиране на лечебни растения от земи,гори,води и водни обекти общинска собственост
 • Води регистър на кладенците на територията на общината
 • Събира ,обобщава и анализира информация за текущите програми
 • Изготвя и участва в управлението и отчитането на проекти ,финансирани със средства от ЕС
 • Участва при изготвяне предложенията до ОбС за определяне такса смет
 • Организира компетентно проучване и решаване на постъпили молби, жалби , сигнали и предложения от граждани ,касаещи околната среда
 • Подпомага Директора на дирекция „Специализирана администрация „ при осъществяване на неговите правомощия при вземане на решения за изработване на проекти за кандидатстване .  

 

График за извозване на битови отпадъци
Дата на публикуване: 14.06.2022