Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ.
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ: ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, СВЛАЧИЩА, ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ, СМЕРЧ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ, СНЕЖНИ ВИЕЛИЦИ, ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ЛАВИНИ, АВАРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВИ, ПОВИШЕНА РАДИОКАТИВНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОЖАРИ, НАВОДНЕНИЯ.

 

БЕДСТВИЕ
"Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

АВАРИЯ
"Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.

КАТАСТРОФА
"Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

• Първата Ви реакция трябва да бъде да уведомите органите на МВР или тези за спешна медицинска помощ за злополуката. Това може на телефона за спешни повиквания на единната спасителна система 112

Вашето повикване трябва да съдържа следната информация:

Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв ориентир при злополука извън града;
Какво? – Посочете вида на злополуката: пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, с тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете също дали има затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар;
Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията;
Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате.

Доброволни формирования

Доброволни формирования

Чл. 39. Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(2) Доброволецът при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 40. Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
(2) Лицето по ал. 1 може да придобие качеството доброволец независимо от трудовото или служебното си правоотношение.
(3) Правата и задълженията на доброволците се определят с този закон и със сключения от всеки от тях договор за участие в доброволно формирование.
(4) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(5) На всеки доброволец и на лицата по ал. 4 се определя персонален идентификационен номер.


Чл. 41. Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.
(2) В общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни формирования по реда на ал. 1.
(3) За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди за ползване от създадените доброволни формирования.
(4) Юридически лица може да създават за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата по чл. 44, ал. 2.

Чл. 42. (1) Кметът е длъжен да:
1. сключи договор с доброволеца;
2. осигури обучение и екипировка на доброволеца;
3. застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, както и лицата по чл. 40, ал. 4 за времето на обучение;
4. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)
5. подаде до директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра по чл. 47, ал. 1 на доброволното формирование;
6. предложи сключването на договор по т. 1 на лице по чл. 40, ал. 4, при условие че то е завършило обучение и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет като делегирана от държавата дейност.


Чл. 43. За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се освобождава от работодателя или органа по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения.
(2) За времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет, като това време се признава за служебен или трудов стаж.
(3) Доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на държавния бюджет.

Чл. 44. (1) Кметът е длъжен:
1. да уведоми работодателя или органа по назначаването на доброволеца за участие в мероприятията по чл. 43, ал. 1;
2. да издаде документ, удостоверяващ участието на доброволеца, не по-късно от три дни след приключване на мероприятието;
3. да осигури за доброволните формирования безвъзмездно ползване на помещения, специализирана техника и оборудване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования се определя с наредба на Министерския съвет.


Чл. 45. Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, пожар или извънредна ситуация, като своевременно уведоми кмета.


Чл. 46. Доброволецът, който не е в трудови или служебни правоотношения към момента на неговото повикване за обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.


Чл. 47. (1) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, се води регистър на доброволните формирования.
(2) Редът за създаване, поддържане и водене на регистъра по ал. 1 се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.