Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2022

Ключовите решения за развитието се взимат от Общински съвет Кула и от Кмета на община Кула.
Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.
Общинска администрация Кула не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влезли в законова сила решения на Общински съвет Кула или други, които са в компетентността на Кмета на общината.
Общинската администрация създава възможност за обратна връзка с потребителите.
Периодично се изследва и анализират резултатите от обратната връзка с потребителите, както и удовлетвореността им от качеството на административното обслужване.


Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:

 •     извършване на анкетни проучвания;
 •     провеждане на консултации със служителите;
 •     извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
 •     анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
 •     анализ на медийни публикации.

По преценка, обратната връзка може да бъде осъществена посредтсвом:

 •    провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на      консултативни органи;
 •    описание на пътя на потребителя;
 •    провеждане на социологически проучвания;
 •    осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно    време чрез "горещ телефон";
 •    осигуряване на приемно време за граждани и организации;
 •    анализ на вторична информация.