Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

Общинската администрация се състои от следните структури при обща численост 42служебни позиции, които се равняват на 40,5 щатни бройки

  •  Кмет, заместник кмет, секретар на община, кметски наместници, длъжности на пряко подчинение на кмета – 15 бр.
  •  Обща администрация, обединена в една дирекция – 10,5 бр.
  •  Специализирана администрация, обединена в една дирекция– 15 бр.

 

Структура на Общинска администрация
Дата на публикуване: 21.07.2022