Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

Съгласно нормативната рамка общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Общинската собственост следва да се използва съобразно предназначението си и за нуждите, за които е предоставена.

1.    Проучва недвижими имоти и съставя актове за общинска собственост;
2.    Провежда процедури по придобиване в собственост на имоти - държавна собственост или право на управление в полза на Общината върху имоти - държавна собственост;
3.    Провежда процедури за отписване на имоти - общинска собственост;
4.    Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;
5.    Издава удостоверения и други необходими документи на граждани във връзка със Закона за собствеността, Закона за общинската собственост и Граждански процесуален кодекс;
6.    Реализира настаняването на граждани в свободния жилищен фонд и уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, съобразно действащото законодателство за възмездно учредяване;
7.    Осигурява административното обслужване на граждани и юридически лица в сферата на дейност чрез служители от дирекцията в звеното за административно обслужване;
8.    Съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 Закона за общинската собственост;
9.    Организира съставянето на регистрите по Закона за общинската собственост;
10.    Актува и деактува общински имоти;
11.    Сключване на сделки по управление и разпореждане с общински жилища по реда на Закона за общинската собственост;
12.    Регистриране на етажната собственост и подпомагане дейността на представителите на етажна собственост по прилагане на Закона за управление на етажната собственост;
13.    Подготвя програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;
14.    Сделки по разпореждане с общински имоти и/или ограничени вещни права по реда на Закона за общинската собственост;
15.    Сделки по прекратяване на съсобственост и замяна между Общината и физически и юридически лица;
16.    Извършва необходимите действия по стопанисване и управление на общинската собственост, както и изземват  имоти от лицата, които ги ползват без правно основание по реда на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
17.    Изготвя заповеди за отдаване под наем на общински имоти, договори и анекси към тях;
18.    Организира провеждането на търгове и конкурси и подготвя сключване на сделки и сключва сделки за управление и разпореждане с общински имоти;
19.    Организира необходимите действия и подготвя приватизационните процедури по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и по подзаконовите нормативни актове към него, в това число и издава удостоверения за изплатен приватизиран имот, както и осъществява следприватизационния контрол по сключени договори;
20.    Осигурява достъп до имоти по административен ред, когато е предвидено със закон.