Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2022

Транспортна инфраструктура и пътна мрежа

 

Пътна инфраструктура


Транспортната мрежа в общината включва второкласен път  ІІ-14 Видин – Кула – Връшка чука – граница със Сърбия, с обща дължина 41,8 км. Дължината на участъка от пътя, попадащ на територията на община Кула, е около 27 км. Пътят пресича територията на цялата община в посока югозапад-североизток и в основен за осъществяване на връзките на община Кула с община Видин. Път ІІ-14 достига до границата с Р. Сърбия, с която се осъществява транспортно-комуникационна трансгранична връзка посредством функциониращия ГКПП „Връшка чука”. Това прави път ІІ-14 с регионално и международно значение.
Система от третокласни пътища осигуряват свързаността със съседните общини:

 •  Път ІІІ-121: „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула, свързва общината с община Бойница;
 •  Път ІІІ-141: „Кула – Грамада – Срацимир – /о.п. Видин – Димово, осъществява връзка на община Кула с община Грамада, като това е и най-краткия транспортно-комуникационен достъп до първокласния републикански път І-1 (Е-79);
 • ІІІ-1401: „/Кула-Връшка чука/ - Киреево – Раковица – Подгоре – Раяновци – Ошане – Вещица – Белоградчик , свързва общината с община Макреш

          Освен пътищата от републиканската пътна мрежа, и системата от общински пътища има вътрешно-общинска функция, и свързва населените места от общината:

 •  Общински път ІV-14002/1/+14004+14002/3/ (VID1120) „/ІІ-14, Видин - Кула / - Цар Петрово - Тополовец - граница общ. (Кула - Видин) - Рупци - о.п. Видин”.
 •  Общински път ІV- 14104 (VID1121) / ІІІ - 141, Кула - Грамада / - Полетковци - Старопатица - Граница общ. (Кула - Макреш) - Раковица / ІІІ - 1412 /
 •  Общински път ІV- 14002(2) (VID2056) „VID1120, Дружба - Рупци / - Генерал Мариново - Граница общ. (Видин - Кула) - Цар Петрово / VID1120 /
 •  Общински път ІV- 12122 (VID2122) „/ ІІ - 14 / Кула - Големаново
 •  Общински път ІV- 14015 (VID2123) „/ ІІ - 14, Войница - Кула / - Чичил
 •  Общински път ІV- 14016 (VID2124) „/ ІІ - 14, Кула - Връшка чука / - Извор махала”
 •  Общински път ІV- М1 (VID2125) „/ ІІІ - 121, Бойница - Кула / - Дом стари хора гр.Кула”
 •  Общински път ІV- 14103 (VID3126) „/ ІІІ - 141, Грамада - Кула / - Коста Перчево - / ІІІ - 141 /”

Важно значение за общината и региона като цяло има първокласен път І-1 с трасе границата на Румъния – Видин – Монтана – Ботевград – София – Благоевград – Кулата – граница с Гърция (Европейска категоризация Е79). Пътят формира коридора на основната TEN-T мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски”.
Качеството на пътищата, формиращи общинската пътна мрежа се оценява като  задоволително към лошо, като има редица пътни отсечки, нуждаещи се цялостна или частична реконструкция и ремонт.

 

Улична мрежа


Първостепенната уличната мрежа в гр. Кула обхваща главната улица на града (ул. „Възраждане”) и изходните артерии към община Бойница (ул. „Георги Градинаров”), към община Грамада (ул. „Кирил и Методий”) и към с. Големаново (ул. „Георги Димитров”).
Уличната мрежа в населените места е с добра степен на изграденост, като значителна част от улиците са асфалтирани или с трайна настилка. Определени отсечки обаче се нуждаят от реконструкция или рехабилитация. Уличното осветление в цялата община е подменено с енергоспестяващи тела, като се извършва текуща подмяна с още по-ефективните LED тела, както и се отчита нужда от изграждане на допълнителни осветителни тела, най-вече в селата.


 

Друга транспортна инфраструктура


На територията на община Кула няма изградена железопътна инфраструктура. Най-близкият достъп до железопътната мрежа се осъществява чрез съседните общини Грамада (гара Срацимир) и Видин (гр. Видин).
Важен транспортен коридор за региона е „Рейнско-Дунавски” (вътрешноводен път по р. Дунав, с пристанища Видин и Русе и интермодален терминал в Русе), част от основната TEN-T мрежа на ЕС.

 

Водоснабдителна мрежа

Всички населени места, с изключение на с. Големаново и с. Извор Махала в общината са водоснабдени, като по данни на отговорното дружество ВиК Видин - ЕООД общата дължина на водоснабдителната мрежа (външна и вътрешна) за цялата община е 158 286 м. (от които външна – 69 936 м.. и вътрешна 88 350м.).
Водоизточниците в общината са подземни (каптажи), а външното водоснабдяване се осъществява от магистрален водопровод "Слана бара - Кула”. Чрез този водопровод се захранват с питейна вода гр. Кула, с. Чичил, с. Цар Петрово и с.Тополовец. От 2005 г. е осигурено захранване с питейна вода в с. Старопатица посредством изграждане на нови водопроводни съоръжения. Магистралният водопровод има капацитетни възможности за подаване на вода и на незахранените села Големаново и Извор махала, но намаляващото в тях население прави инвестицията неефективна.
Загубите на вода, дължащи се на стари и амортизирани тръби се оценяват на около 50%. С оглед нормативните промени на национално ниво, формирането на регионални ВиК и специализиран ВиК холдинг, който да се грижи за инвестициите в сектора, ролята на общинската администрация в инвестиции за подобряване на водопроводната инфраструктура е силно ограничена.

Телекомуникационна и съобщителна мрежа

Съгласно класификацията на Европейската комисия в „Насоки на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на мрежи” (Насоките на ЕК), са дефинирани три типа райони в зависимост от вече съществуващото равнище на широколентов достъп. Според данни към 2020г. част от населението на община Кула попада в т.нар. „Сиви райони“ – където има само един доставчик на широколентов достъп в района, което се отразява на качеството на услугата, нарушава се пазарната динамика и ефективност.
В глобален план тенденцията на цифровизация и модернизация в сектора се отразява и тук, като броя на хората, притежаващи мобилен телефон (респективно достъп до пренос на данни – гласови и интернет) нараства постоянно.

Енергийна мрежа, вкл. ВЕИ

Изградената електроснабдителна мрежа покрива нуждите на населението и съществуващите в общината предприятия, като всички населени места са електрифицирани, осигурено е захранване на населението и бизнеса.
Съществуващата разпределителна подстанция “Кула”, от която е изградена връзка на 110 kV с п/ст “Зайчар” (Р. Сърбия), води до повишаване качеството и сигурността на електрозахранване и позволява по-големи възможности за икономическо развитие.
Подстанциите работят в общ режим на работа, като най-често всяка от тях е свързана посредством електропроводи 110 kV със съседни подстанции в други общини. При необходимост това позволява превключване в авариен режим и гарантира сигурността на захранването.
На територията на общината има изградени следните мощности за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници (по данни от ИСТР на СЗР):

 •  Фотоволтаични инсталации – 3,988 МВ мощност
 •  Био електроцентрали– 1,500 МВ мощност

Така, коефициента на плътност е 18,35 ( капацитет мощности на 1000 кв.км.), което е по-високо спрямо средните стойността за областта, но по–ниско от средното за страната.
Потенциал за развитие носят възможностите за внедряване на интелигентни системи за управление в сградите, като част от мерките за модернизация, в т.ч. и инсталиране на мощности за производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди.