Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

Общинска администрация - гр.Кула

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  •     общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  •     устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  •     образованието;
  •     здравеопазването;
  •     културата;
  •     благоустрояването и комуналните дейности;
  •     социалните услуги;
  •     опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  •     поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  •     развитието на спорта, отдиха и туризма.