Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Людмил Лалов

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2023

Заместник Кмет - Людмил Лалов

       Заместник Кмет на Община Кула

       Роден на 06.07.1967г. в гр.Кула.
 

       Образование и квалификация:
       Завършил висше образование в „Югозападен университет „Неофит

       Рилски „-Благоевград
       Образователно-квалификационна степен-Магистър-специалност  „Финанси"

       

      Основна цел на длъжността: 

      Замества кмета при законоустановено отсъствие и ръководи подчинените си ресори в                  общинската администрация.

       Преки задължения:

  •  Подпомага кмета в организацията по функциониране и управлението на     общината;                                
  • Отговаря за осигуряване на безопасни условия на труд на работещите по Оперативни, Регионални и Национални програми по заетост;
  • Разработва програми за осигуряване на заетост и кандидатства с проекти за разкриване на работни места пред Дирекция „Бюро по труда” гр. Видин;
  • Проучва и инициира изготвяне на проекти съобразно нуждите и потребностите на населението на територията на Общината;
  • Изготвя анализи, проекти и предложения за разкриване на нови форми на социални услуги и преструктуриране на съществуващите;
  • Осъществява дейност по организацията на обществения превоз, участва при разработването на транспортната схема на Общината и извършва контрол при определяне на превозвачите;                                                                                      
  • Изпълнява писмено делегираните от кмета на общината негови правомощия.
  • Дава разпореждания за изпълнение на решенията на общинския съвет и заповедите и/или разпоредбите на кмета на общината.                                                                  
  • Изпълнява и други функции възложени му от кмета на общината.                                                     
  • Замества кмета при негово отсъствие след издадена от него заповед.    

      Приемен ден :

       Сряда

      Контакти:
       тел.: 0938-3-22-24
       email: obshtina@kula.egov.bg