Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.07.2022

Златка Петкова Младенова
Родена на 15.01.1979г. в гр.Кула

Образование и квалификация :
Завършва Висше образование през 2004г.–Магистърска степен със специалност Статистика и иконометрия в гр. Свищов –„Стопанска академия –Димитър Ценов“  


Основна цел на длъжността :
Ръководи ,организира , координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на общината при спазване разпоредбите на Закона за администрацията ,Устройствения правилник на Община Кула и другите законови и подзаконови нормативни актове свързани с дейността на съответната администрация .  

Контакти :

тел.: 0938-3-22-23 / 0884 88 77 80

email : sekretar@kula.egov.bg