Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.04.2022

В общината функционират ДГ „Звънче“ и  ОУ „Васил Левски“ – и двете в гр. Кула.
Съгласно данни от Инфостат – НСИ, децата в детската градина през учебната 2010/2011 са били 99, докато през 2019/2020 вече са 56 (при капацитет от 75 места), или се отчита над 43% намаление на децата, посещаващи детската градина.
За периода от 2000г. досега са били закрити 2 училища в общината, и сега функционира единствено средно училище в гр. Кула, където се учат 143 деца, при 509 деца за учебната 2000/2001 година (за всички съществуващи тогава 3 училища).
Усилията ще се насочат към подобряване на материалната база и задържане  на педагогическия състав, чрез повишаване на квалификацията, като за учебната 2019/2020 ангажираните детски учители са били 7 лица, докато през 2010/2011 в институцията са работили 10 лица. В училището сега са заети 20 учители, докато през учебната 2000/2001 година, общо в образователната система са били включени 34 учители.
Неблагоприятното демографско развитие през последните години и продължаващата тенденция за намаляване на броя на учениците обаче се очаква да се отрази в затрудняване нормалното функциониране и на двете институции.
Има изпълнени мерки по саниране и подмяна на дограма, но е необходимо извършването на цялостни ремонтни работи, обхващащи целия сграден фонд. В училището следва да се предвиди ремонт на дворното място, а в детската градина подмяна на отоплителната инсталация.
Като възможност за  община е използване на сградния фонд на нефункциониращите училища – основното училище и бившия пансион на СПТУ в гр. Кула, и училищните сгради в селата Тополовец и Цар Петрово. Те са общинска собственост, но опитите за продажбата им са неуспешни, като същевременно общината има отговорност за стопанисването им. Подходящо е да се търсят възможности за приспособяването им за социални дейности или за дейности с друго предназначение, с оглед на ниското пазарно търсене.