Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

арх.Аделина Трифонова

 Главният архитект изучава и прилага адекватно в своята работа всички закони и подзаконови нормативни актове.
         Контролира разрешаването на строителството и участва в разработването и управлението на програми и проекти в областта на строителството.  

ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  •   Изучава и прилага  адекватно в своята работа законите и подзаконовите нормативни актове  
  •   Председателства ОЕС по ЗУТ
  •   Издава визи за проектиране
  •   Изготвя мотивирани становища
  •   Одобрява инвестиционни проекти
  •   Издава разрешения за строеж
  •   Въвежда обекти в експлоатация ІV и V категория
  •   Следи за незаконно строителство
  •   Съгласува инвестиционни проекти на общината по програми на ЕС с експлоатационнидружества и институции
  •   Приема жалби на граждани и фирми във връзка със строителството

Главният архитект е служител от Дирекция “Специализирана администрация”. За изпълнение на служебните си задължения той работи съвместно със служителите в нея и с другите служители от общинската администрация.


Главният архитект управлява финансови ресурси необходими за изработването и управлението на общински проекти.


Отговаря за поддържането и стопанисването на материално – техническата база на Община Кула, с която работи и икономичното разходване на енергия, консумативи, канцеларски и други материали