Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

В общината има функциониращи исторически музей ( към крепостта), етнографска къща, къща музей на Александър Поплилов  - изтъкнат български художник и градска библиотека, като  при тях нивото на посещаемостта е много ниско, особено в първите два обекта (161 и 107 посетители за 2019г.). Макар музея да е ремонтиран и представянето на артефактите да е съобразен с актуалните тенденции, а етнографската къща да е създадена през 2016г. и да представя по пълноценен и интересен начин бита на населението в миналото, тяхната роля като културни институции е силно ограничена.


На територията на общината функционират и 5 читалища, които са разположени в общинския център и по-големите села – Старопатица, Тополовец, Големаново, Цар Петрово. Тяхната активност се измерва по данни за посещенията, предоставени от самите институции, като за 2019г. се отчитат общо за всички читалища 871 посетители, но почти половината от тях са свързани с читалище „Пробуда 1925“ в село Старопатица – 397 посетители. Развитието им като средище за културна дейност и социални контакти има нужда от инициативност и ангажираност от хора, желаещи да развиват самодейност по места, като този процес е затруднен от ниската финансова обезпеченост.
За да има перспектива е удачно да се помисли за създаване на вътрешна мрежа между всички културни институции в общината, които да бъдат подпомогнати най-вече методически, в формулиране на нов подход на работа, който да събере техните съвкупни усилия в генерирането на стойностен културен или информационен продукт, особено ако се комбинира с разработването и популяризирането на Кастра Мартис като туристически обект.


Сградата на бившия младежки дом се нуждае от ремонт, както и от структуриране на предлагани дейности в нея занапред, които да осигурят реалното й функциониране.
В общината има няколко значими събития, които формират културния календар. На първо място, това е Кулския панаир, съществуващ от повече от 100 години (първия панаир е организиран през 1916 г.), който във времето се е превърнал повече като повод за събиране на местните хора и веселие, отколкото в реално място за търговия, представяне на продукцията и обмен на икономически контакти. За неговото провеждане се използва т.нар. Панаирен комплекс, който позволява да се организират и провеждат и други публични прояви, тъй като са създадени подходящите условия, като подобряването им е свързано основно в подмяната на съществуващите метални сергии, и подмяната им с по-съвременни и съобразени с нуждите на събитията панаирни елементи.
На голям интерес се радва и фестивала Кулско мяшано (представяне на шарена сол и свързаните с нея продукти и ефекти), който се организира за 4-та година.

 

Културен календар за 2024
Дата на публикуване: 14.11.2023

Културен календар за 2023 година
Дата на публикуване: 31.10.2022

Културен календар за 2022 година
Дата на публикуване: 14.06.2022