Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2022


3800 Кула, Община Кула
Ул. Възраждане №38, етаж 2, стая..
Тел. 0938 3 20 20
e-mail: mkbppmn@kula.egov.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:


1.Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Кула, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Кула малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;
2.Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;
3.Налага възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и прави предложения до Районен съд – Кула за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в Социално-педагогически интернати” и „Настаняване във възпитателни училища-интернати”;
4.Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите и ги подпомага при възпитанието на децата им;
5.Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
6.Изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 10 от ЗБППМН.
Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Кула, така и на тези, настанени в специализирани институции.

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
Председател: Людмил Лалов – заместник кмет;
Зам. председател: Златка Младенова
Секретар: Габриела Нинкова
Членове:
1.Надежда Веселинова – юридически консултант на община Кула;
2.Христела Александрова- гл. експерт „Хуманитарни дейности и во”
3. Даниела Манчева – инспектор ДПС- РУ – Кула;
4. Диана Йончева – директор на СУ „Васил Левски”- гр. Кула
5.Велина Дафинкичова- директор на ДГ „ Звънче” – Кула;
6. Мая Доева- началник отдел „ЗД” към „ДСП”- Кула
7. Десислава Каменова – соц. работник в „ДСП” отдел „ЗД” – Кула
8. Силвия Христова – Психолог

Към местната комисия работят трима обществени възпитатели:
1.Пролетка Райкова Младенова- обществен възпитател;
2.Надка Петрова Ванкова- учител към СУ „Васил Левски” и обществен възпитател.
3. Габриела Нинкова – обществен възпитател


Законодателство
1.    ЗБППМН;
2.    Закон за закрила на детето;
3.    Закон за борба с трафика на хора;
4.    Конвенция на ООН за правата на детето;
5.    Минимални стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните;
6.    Инструкция за организацията и дейността на училищните комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците.
Консултативен кабинет


Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Кула функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители.
Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители и лицата, които ги заместват, с което се цели:

  • Преодоляване на отклонения в поведението;
  • Откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви и престъпления;
  • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна система;
  • Съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
  • Консултиране на родителите по въпросите на възпитанието.

Дейността на комисията е достъпна за всички. Отнасяме се с отговорност и разбиране към всяко дете и всеки родител.
Консултациите се провеждат в сградата на общинската администрация /за справка – ет.2, стая №.. при следния график:
От понеделник до петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кула работи в сътрудничество с:
Отдел закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кула;
Детска педагогическа стая – РУ гр. Кула