Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

В настоящият раздел се съдържат информация за възлаганите от Община Кула обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.


 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:
Община Кула
ЕИК: 000159629
3800 Кула, ул. "Възраждане"  №38
тел./факс: 0938-3-20-20
 e-mail: obshtina@kula.egov.bg
Адрес на профила на купувача (URL):  https://app.eop.bg/buyer/16078