Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.04.2023

„Местни данъци и такси „
За контакти :
тел. : 0938-3-37-71
email: mdt@kula.egov.bg
Работно време на МДТ – 08:00 до 17:00

Уважаеми данъкоплатци ,
проверка на дължимите от Вас данъци може да направите на посочения телефон ,както и на място в сградата на Община Кула /Центъра за административно обслужване/ „ на гише „Местни данъци и такси „
Входа на „ЦАО„ се намира от дясно на сградата на Община Кула .

Срокове за плащане на данъчни задължения.

Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
До 30.06 - първа вноска;
До 31.10 - втора вноска.
На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски:
До 30.06 - първа вноска;
До 31.10 - втора вноска.
На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:
За първо тримесечие - до 31.01;
За второ тримесечие - до 30.04;
За трето тримесечие - до 31.07;
За четвърто тримесечие - до 31.10.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.
Връзка към наредбата за такси и цени за услуги.

Как и къде  мога да платя ?


-В брой на гише „Местни данъци и такси“ в „Центъра за административно обслужване“ на Община Кула в сградата на общинската администрация – 3800 Кула, ул. „Възраждане “ №38;
-На всяка една от касите на EasyPay на територията на Р. България;
- На касите на БГ Пощи
-В банковите клонове на Интернешънъл Асет Банк

Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:

 

 

Банкова сметка и кодове за плащане
Дата на публикуване: 03.04.2023