Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2022

                                                                                          Правомощия на Кмета на Общината
(1)    Кметът на общината

1.Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
2.Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация.
3.Назаначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината ,кметските наместници ,ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет ,служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл.46,ал.1,т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания .
4.Отговаря за опазване на обществения ред ,като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби.
5.Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет.
6.Изгражда система за финансово управление и контрол.
7.Организира изпълнението на дългосрочните програми.
8.Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет.
9.Изпраща на общинския съвет административните актове ,както и договорите и техните изменения и допълнения ,издадени в изпълнение на актовете на ОбС в 3-дневен срок от издаването или подписването им.
10.Организира изпълнението на задачите ,които произтичат от законите ,от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет.
11.Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата ,координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отмени техни актове.
12.Поддържа връзки с политически партии ,обществените организации и движения ,както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
13.Председателства Щаба по сигурност и отбрана;организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии.
14.Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
15.Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира
изпълнението им.
16.Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници ,в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация.
17.Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.
18.Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
19.Осъществява правомощията си по придобиване ,управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия,регламентирани в ЗОС.
20.Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.
21.Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове ,съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС.
22.Назначава Дисциплинарен съвет съгласно ЗДСл.
23. Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация.
24.Прави ежегодно публичен отчет за дейността на общинската администрация пред общинския съвет и населението на общината.
25.Организира изпълнението на решенията на ОбС и се отчита пред него на всеки 6 месеца.
26.Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.
27.Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2)Кметът на общината осъществява и други функции ,определени със закон,подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3)Кметът на общината ,в случаите ,определени от закона ,изпълнява и функции,възложени му от централните държавни органи.
(4)Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели ,приоритети,дейности ,сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
Представя пред  Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
(5)Наблюдава пряко дейностите :

  • „Проекти и програми“ ;
  • „Самоохрана ,контрол,обществен ред и сигурност „
  • дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка;
  • защита на населението при бедствия ;
  • сигурност на информацията;
  • организация и безопасност на движението ;
  • връзки с обществеността .

Чл.9 В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.