Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LQ5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LM2
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Община Кула има опит във внедряването на ефективни мерки в администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и социални условия. Предстоят нови предизвикателства, свързани с въвеждане на нови практики и инструменти и подобряване на съществуващите.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Кула се ръководи от следните принципи:
•    отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
•    спазване на закона и зачитане на морала;
•    ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и юридически лица.
Общината цели да повиши качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на
•    интегрираност, ефективност, коректност и повишаване приходите на общината.
•    максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
•    диалог с гражданите;
•    прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и средства.
В община Кула се стимулира професионалното и служебно развитие и израстване в кариерата чрез осигуряване на възможности за включване в разнообразни форми на обучение. Обученията са насочени към повишаване административния капацитет в общината, въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, разработване на планови документи, управление на общината – структура и управление на човешките ресурси, управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, компетентност и правомощия на данъчната администрация, подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги и др.
Организацията, дейността, функционалните задължения и числеността на административните звена се определят с Устройствения правилник на общинска администрация Кула. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет - Кула, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно и правно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Взаимодействието на общинска администрация Кула с Общински съвет – Кула се осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на ОС – Кула.
Чрез подобрените функционалности на интернет сайта ръководството на община Кула успешно реализира елементи от политиката си на отвореност и достъпност за гражданите на общината и прави усилия за достойно представяне пред света на даденостите и предимствата на общината.