Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

Здравната инфраструктура в общината (към 31.12.2019) е представена от:

  •  Филиал за спешна медицинска помощ Кула, който обслужва населението на общините Кула, Бойница, Грамада и Макреш. Той се помещава в сградата на бившата болница, като по инициатива на МЗ предстои изграждането на нова база, където филиала да бъде преместен.
  • 3 Лечебно заведение за извънболнична помощ
  • 1 Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

Кадровата осигуреност към 31.12.2020 г. е както следва:

  •  Лекари – 3 бр.
  •  Лекари по дентална медицина – 4 бр.
  •  Медицински специалисти по Здравни грижи – 10 бр.

Осигуреността със здравни специалисти по места се измерва чрез коефициента на покритие на населението от медицински персонал.

Таблица:  Покритие на населението от медицински персонал

Здравни индикатори

Общо за страната

Област Видин

Община Кула

 

Население на 1 лекар

 

235

 

279

 

1179

Население на 1 дентален лекар

 

942

 

910

 

885

По отношение на осигуреността с дентални специалисти общината дори надвишава средните норми за страната и областта, докато при осигуреност с лекари има сериозна разлика спрямо областта и националните нива, което е породено от размера на общината, и наличните медицински структури. Обстоятелството, че преди време е била закрита местната болница, като част от преструктуриране на мрежата болнични заведения на национално ниво, е довела до недостиг на кадри, и така местното население е зависимо от единствения обслужващ лекар. Тези обстоятелства водят до това, че население ползва здравни услуги в областния град, където има възможност за по-добро технологично и кадрово обезпечаване, като жителите на общината ползват там специализирана медицинска помощ.