Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A6

Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2022

Контрол на строителството:

 • Обработва внесените инвестиционни проекти  за съгласуване и одобряване от главния архитект на общината, за промяна в одобрените проекти в обхвата на съществените изисквания към строежите и вписва забележка към издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината;
 • Подготвя разрешения за строеж и актове за узаконяване или „откази" да бъдат издадени такива;
 • Извършва обявяване на издадените актове на заинтересованите лица и РДНСК.
 • Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва на огледи и се произнася по тях съобразно действащата нормативна уредба;
 • Проверява и заверява екзекутивна документация за строежите, разрешени от главния архитект на общината;
 • Отговаря за издаване на удостоверения и факти и обстоятелства по закона за устройство на територията;
 • Организира и участва в общински експертен съвет за  инфраструктурни проекти и изготвя протоколи с решенията на съвета;
 • Участва в държавни приемателни комисии за инфраструктурни проекти на територията на общината;
 • Води регистри свързани с функциите на отдела.
 • Участва в екипи за управление изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по оперативни програми;
 • Организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината;
 • Осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координират подземното с надземното улично строителство.
 • Изготвя ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината;
 • Извършване контрол за състоянието на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или по премахването им;
 • Заверява заповедни книги,  поддържа регистри, поддържа архив;
 • Координиране и контролиране дейността по изпълнение на функциите по Закона за устройство на територията, съвместно с главния архитект;
 • Обработване постъпилите искания и осъществяване на административно и техническо обслужване на физически и   юридически лица и изготвяне на отговори на запитвания на граждани, фирми;
 • Откриването на строителни площадки и определянето на строителни линии и нива при спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията;
 • Упражняване строителен контрол по прилагането на подробните устройствени планове, както и за предотвратяване и недопускане на нарушения в строителството и констатиране нарушенията при изпълнение на строителните работи.