Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2022

На територията на общината функционират следните социални институции:

  •   Център за социална рехабилитация и интеграция –  гр. Кула - капацитет 32 лица / настанени към 30.11.2020 г. – 28 лица;
  •   Дом за стари хора - капацитет 50 лица / настанени към 30.11.2020 г. – 28 лица, където през 2016г. е направен  частичен ремонт;
  •   3 защитени жилища с общ капацитет 21 лица / настанени към 30.11.2020 г. – 21 лица;
  •   В допълнение се изпълняват и следните делегирани общински функции и инициативи:
  •   Механизъм лична помощ / Личен асистент -  към 01.02.2021 се обслужват общо 38 лица;
  •   Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" - обслужват се 38 лица.

Процесът на застаряване на населението и миграцията на предимно млади хора изострят проблема с грижата за възрастните хора. Отсъствието на средното поколение (лицата с деца и родители в пенсионна възраст), засяга сериозно не само икономическите перспективи пред общината, но значително натоварва и социалната сфера. Нарушаването на дългогодишната традиция, касаеща приемствеността в поколенията, при която по-младите се грижат за своите възрастни родители изисква отделянето на все по-голям ресурс от страна на общината. Този процес касае както материалната база, така и осигуряването на подготвени кадри за работа в социалната сфера.


Предоставянето на социални услуги има потенциал да се разширява, като причините са освен застаряващото население, но и процеса на увеличение на различните видове услуги в провежданата национална политика.


В тази посока са необходими действия за подобряване на имиджа на заетост в социалната сфера, като това е проблем на национално ниво. На общинско ниво обаче е възможно да се реализират мерки, които да поставят заетите социални работници в позиция да ценят своята работа, и да се развиват. Целенасочени програми за специализирано обучение, и такова за придобиване на общи компетенции биха стимулирали лица от и извън сектора да потърсят там своето професионално развитие.