Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Кула, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити в Центъра за административно обслужване, при Община Кула, ул. „Възраждане „ № 38


Заявлението може да бъде подадено:
•    на място в Центъра за административно обслужване в Общината - писмено;
•    по електронен път изпратено на e-mail: obshtina@kula.egov.bg
•    по пощата на адрес: Община Кула ,Област Видин, ПК. 3800 , ул.“Възраждане „ № 38


Работното време на Центъра за административно обслужване е от 08.00 до 17.00ч. без прекъсване , тел.: 0938-3-37-71
Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация - Секретар  МКБППМН,Служител по сигурността на информацията,,тех.сътрудник ОбС- Габриела Нинкова
тел.: 0938-3-37-71