Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.08.2022

 

 

Обща информация

Община Кула,област Видин


Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.
Община Кула  в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

Община Кула

Седалище и адрес на управление:

ул. “Възраждане“ №38, гр.Кула - 3800

Данни за кореспонденция:

ул. “Възраждане“ №38, гр.Кула - 3800

Телефон:

0938-3-20-20

Web site:

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:

Снежанка Якова

Данни за кореспонденция:

ул. “Възраждане“ №38, гр.Кула - 3800

Телефон:

0938-3-20- 20, вътр.31

E-mail:

Snejanka_qkova@abv.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Кула събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
Подаване на жалба
В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование:    Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:    бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Данни за кореспонденция:    бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592
Телефон:    02 9153 518
Web site:    www.cpdp.bg

E-mail:    kzld@government.bg    
kzld@cpdp.bg


Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.
Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни
Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от община Кула изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:
•    Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
•    При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
•    Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо община Кула.
Община Кула няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.
Имате право да изискате община Кула да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:
•    Оспорите личните данни, за срок, който позволява на община Кула да провери точността на личните данни;
•    Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    Община Кула не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на община Кула имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Кула събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.


Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които община Кула предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на община Кула“.
Община Кула съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.
Получатели или категории получатели на лични данни
Категориите получатели на лични данни, които община Кула предоставя извън организацията:
•    На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
•    На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на община Кула и по негово нареждане или възлагане).


Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, община Кула се ръководи от следните принципи:
•    Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
•    Ограничение на целите на обработване;
•    Точност и актуалност на данните;
•    Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
•    Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Община Кула не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.
Като потребители на Официалния електронен портал на Кула може да разглеждате страниците му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.
В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените, освен в случаите, когато информирано се регистрирате за множество услуги, достъпни чрез портала (единен профил на потребителя).
Община Кула е администратор на лични данни, събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.
Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват).
Община Кула не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.
Община Кула променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промените в нормативните разпоредби.