Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 28.07.2022

Декларация за достъпност


Община Кула се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на Община Кула с електронен адрес: www.obshtina-kula.com Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители, независимо от използваните технологии и умения.
Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.
Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси.
Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Кула се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.
Статус на съответствие
Настоящият уебсайт е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“. Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.


Обратна информация и данни за контакт
За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: obshtina@kula.egov.bg
 


Община Кула

 

Д-р Владимир Владимиров……./П/
Кмет на Община Кула