Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Община Кула

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2023

Oбщина Кула
3800 Кула,обл.Видин
ул. „Възраждане “ №38
тел./факс: 0938-3-20-20
email: obshtina@kula.egov.bg
д-р Владимир Владимиров – кмет

 

Секретар на Община Кула

тел. 0938-3-22-23 , email.: sekretar@kula.egov.bg


Технически сътрудник на Кмета
тел./факс: 0938-3-20-20, моб. тел.: 0882 24 78 84, email: obshtina@kula.egov.bg
Работно време: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00 часа всеки работен ден


Център за административно обслужване
3800 Кула, ул. „Възраждане“ №38 /от страни на сградата на Общинската администрация/
тел.: 0938-3-37-71, email: esgraon@kula.egov.bg
Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден


Местни данъци и такси:

тел.: 0938-3-37-71, email: mdt@kula.egov.bg

 

"Счетоводство"

тел.: 0938-3-2539

 

Дирекция "Обща администрация "

тел.: 0938-3-23-44

 

Дирекция "Специализирана администрация "

тел.: 0938-3-22-27


Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението

тел.: 0938-3-37-71 email: esgraon@kula.egov.bg


Териториално и селищно устройството /ТСУ/:

тел.: 0938-3-37-71  email: tsu@kula.egov.bg


Служба по геодезия, картография  и  кадастър – Видин, приемна в гр. Кула– всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. се приемат заявления за услуги за всички населени места с кадастрална карта, които се поддържат от СГКК Видин

 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

тел.: 0938-3-20-20 , email.: mkbppmn@kula.egov.bg


Дежурен ОбС:
Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

тел.0938-3-22-28, моб.тел.0884887719


Общински съвет Кула
 e-mail: obs@kula.egov.bg ,.тел.: 0938-3-37-71