Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Оперативна програма Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 - "Топъл обяд в Община Кула "

Дата на публикуване: 31.05.2023
Последна актуализация: 20.07.2023

Оперативна програма Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

Приоритетни оси Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ

Наименование на процедура Топъл обяд

Код на процедура BG05SFPR003-1.001


Наименование на проекта/информацията
Топъл обяд в Кула


Срок на изпълнение, месеци 9


Наименование на проекта/информацията на английски език
Granting a warm meal in Kula


Кратко описание на проекта/информацията
С настоящото проектно предложение Община Кула ще има възможността да продължи дейностите започнали преди няколко години по предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Проекта дава възможност да се допълни, надгради и разшири обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. С реализирането на проекта, за срок от 9/девет/ месеца, ще се допринесе за постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед на преодоляване на основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи: - лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата РД-06-53/17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски доходи от пенсия, за които няма подходящ асистент по механизма Лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане. Приготвянето на обяда ще става в кухнята на Дневния център за възрастни хора - Кула и в него ще се предоставя.

 

 Топъл обяд в Община Кула
Обява "Топъл обяд"
Дата на публикуване: 14.10.2022

Заявление - декларация
Дата на публикуване: 14.10.2022