Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект " Пребори горските пожари "

Дата на публикуване: 16.08.2022
Последна актуализация: 20.07.2023

"Пребори горските пожари "

 

Обща цел : Общата цел на проект " Пребори горските пожари " е да оползотвори наличният потенциал на общините Кула и Болевац за работа с доброволци при съвместното трансгранично управление на риска от горски пожари чрез премахване на съществуващите бариери от практическо и интелектуално естество за действия по предотвратяване на горски пожари и междурегионална интервенция в региона .

Приоритетна ос : Околна средаПроект " Пребори горските пожари "

Специфична цел : 3.1. Съвместно управление на рискове

Продължителност : 18 месеца

Начало : 22.11.2016 г . Край : 22.05.2018 г.

Общ бюджет : 597 373 ,97 евро

Водещ партньор : ОБЩИНА БОЛЕВАЦ , Сърбия

Партньор 2 : ОБЩИНА КУЛА , България

Партньор 3 : Сдружение "Асоциация за гражданско управление на кризи " , България